Podijeli

Simbol_TrojstvaSveti je Augustin htio napisati knjigu o Presvetomu Trojstvu, ali mu nikako nije polazilo za rukom. Tada je usnuo san: vidio je sebe kako šeće obalom mora i vidi dijete na plaži. Dijete je školjkom presipalo morsku vodu u rupu u pijesku. Augustin ga je upitao: "Što radiš?" - Dijete je odgovorilo: "Želim presuti more u ovu rupicu." - Tu su se velikom filo­zofu otvorile oči: "Upravo tako nemoguću stvar pokušavam i ja jer že­lim svojim ograničenim razumom shvatiti tajnu Presvetoga Trojstva."

(Stara predaja)


1. Obilježje kršćana


- Obilježje kršćana je vjerovanje u Trojedinoga Boga.

- Presveto Trojstvo je središnje otajstvo kršćanske vjere.

- Svi kršćani, čak i oni razjedinjeni - imaju zajednički sakra­ment - krštenje u Trojedinome Bogu.

Krštenje je zapovijed koju je Isus ostavio svojim učenicima. Prije nego je uzašao na nebo, Isus je zapovjedio apostolima: "Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga (Mt 28,19).

- Kršćani se ne krste u imenima Oca, Sina i Duha Svetoga, nego u ime Oca, Sina i Duha Svetoga jer postoji samo jedan Trojedini Bog (usp. Katekizam Katoličke Crkve (KKC) 233).

2. Otajstvo Presvetoga Trojstva


- Presveto je Trojstvo nedokučivo otajstvo. San svetoga Augustina izvanredno ga opisuje.

- Bog je u tom otajstvu objavio svoju najdublju intimu.

- Presveto se Trojstvo nazire u tragovima već u prvoj rečenici Knjige Postanka: "U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. I reče Bog: 'Neka bude svjetlost! I bi svjetlost" (Post 1,1-4).

Već na početku Svetog pisma susrećemo Oca, koji stvori, Duha, koji je lebdio i Sina (Riječ), koji reče.

- U Novome je zavjetu mnogo mjesta koji se odnose na Presve­to Trojstvo.

- Crkva se morala boriti gotovo četiristo godina da bi se donio tekst o ovoj vjerskoj istini sve dok se 381. godine na Drugom ekumenskom saboru u Carigradu napokon nisu svi usuglasili.

3. Vjera Crkve


- Do danas Crkva moli Nicejsko-carigradsko vjerovanje koje is­povijeda: Vjerujem u jednoga Boga...

- - - Oca svemogućega

Otac je stvorio sve. On je onaj koji jest, koji kaže: "Ja jesam!"


- - - Jednoga Gospodina Isusa Krista

Vječni je Sin nastao od Oca, istobitan je s Ocem, nije stvoren, nego je rođen. Bez početka je i kraja. Ivan kaže: "Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani" (Iv 1,18).

- - - Duha Svetoga

On izlazi od Oca i Sina, on je onaj koji sve oživotvoruje.

 

- Bog je jedan u tri Osobe

Dogma o Presvetomu Trojstvu glasi: Bog je jedan u tri Osobe. Možda ćemo lakše razumjeti kada kažemo: Bog je jedno biće u tri egzistencije.

Analogije u prirodi

Budući da je sve stvorila Božja ruka, u svemu možemo prepo­znati naznake Presvetoga Trojstva. Navodimo samo neke od mnogobrojnih očitih primjera:

- - Prostor: postoji prostor s tri međusobno neovisne koordinatne osi.

- - Apsolutnost: obilježje apsolutnosti u prirodnim pojavama imaju energija, brzina svjetlosti i informacija. Ovdje prona­lazimo sliku za Oca (koji jest), Sina (koji povezuje) i Duha Svetoga (koji pokreće).

- - Agregatna stanja: tvar može biti u krutom, tekućem ili plino­vitom stanju.

- Krist - jedna osoba u dvjema naravima

Isus Krist je božanska Osoba koja je istodobno pravi čovjek i pravi Bog. Isus je jedna Osoba u dvjema naravima koje nisu međusobno pomiješane.

4. Objavljena istina


- Svi kršćani vjeruju u Trojedinoga Boga. To je moguće samo zato jer je Bog objavio tu istinu, "on ga obznani" (Iv 1,18).

- Kada se u Svetome pismu spominju u kontekstu sve tri božan­ske Osobe, govorimo o "trojstvenom izričaju". To pronalazimo:

- - kada Isus zapovijeda apostolima da krste sve ljude (Mt 28,19)

- - u Poslanici Korinćanima (1 Kor 12,4-6)

- - u pozdravu svetoga Pavla: "Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!" (2 Kor 13,13).

- Od velikog je značenja što anđeo u trenutku Isusova začeća u krilu Marijinu izričito spominje sve tri Osobe: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji" (Lk 1,35).

5. Razlika između Božje objave u Starome i Novome zavjetu


- U Starome zavjetu najviše susrećemo prvu božansku Osobu, Oca.

- Presveto je Trojstvo samo blago naznačeno. U prva tri stiha Knjige Postanka čitamo da je Bog stvorio nebo i zemlju, nje­gov je Duh lebdio nad vodama i Bog je govorio (Riječ = Sin).

- U Novome zavjetu pronalazimo tri bitne razlike u odnosu na Stari zavjet:

- - Bog nam izravno progovara kroz Isusa

U Isusu iz Nazareta Bog neposredno djeluje u svijetu. Sve­ti Pavao to formulira na sljedeći način: "...konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu" (Heb 1,2).

- - Bog Jahve postaje Abba - Otac

Židovi nisu smjeli izgovoriti ime "Jahve". Ali Isus nas uči da ga smijemo nazivati Ocem.

- - Duh Božji prebiva u ljudima

Isus obećava svima koji u njega vjeruju da će im dati Duha Branitelja i Tješitelja koji će nas učiniti Božjim sinovima i kćerima i taj isti Duh Božji prebiva u nama!

6. Značenje Presvetoga Trojstva


- U Bogu postoji zajedništvo Oca, Sina i Duha Svetoga.

- Ali u Bogu postoji i onaj drugi, različitost, različitost Osoba.

- Presveto je Trojstvo istodobno i slobodno zajedništvo triju bo­žanskih Osoba.

- Bog nije statičan, on je u sebi pokretačka ljubav, jer on i jest "ljubav" (1 Iv 4).

- Presveto Trojstvo postoji od vječnosti. Bogu stoga ne treba ni­kakav svijet pored sebe. On je dovoljan sam sebi, ali je stvorio svijet u ljubavi i slobodi.

 

- Kršćanska slika o Bogu je revolucionarna jer pokazuje Boga kakav je "u sebi", kao beskrajnu živost ljubavi.

Poticaji za razmišljanje:

- Usporedi Apostolsko vjerovanje s Nicejsko-carigradskim vjerovanjem. (KKC 185-197)

- Svaki put kad se prekrižimo, mi ispovijedamo Presveto Trojstvo. Jesmo li svjesni toga?

- Kakav je naš osobni odnos prema svakoj od triju božanskih Osoba?

"O, Trojice preblažena,

Praizvore stvorenja svih,

Počelo svega stvorenog,

I bića sviju ljepoto!"

(Himan iz Časoslova)