Podijeli

Katolicka_Crkva_Vatikan

Nekatolici - osobito protestanti - nerijetko na­padaju katolike zbog njihova vjerovanja kako je Katolička Crkva jedina prava Crkva što ju je usta­novio Krist. Katolici tu vjersku istinu nikada ne bi smjeli braniti oholo ili "trijumfalistički". Trebali bi, naprotiv, nastojati ukazati kako je Krist - una­toč nedostojnosti mnogih katolika - utemeljio svo­ju Crkvu kao vidljivo i prepoznatljivo tijelo koje odlikuju svetost, jedinstvo i apostolstvo koji nadi­laze grešnost i ostale nesavršenosti njegovih poje­dinačnih udova. Narav i poslanje Crkve nikada ne valja objašnjavati u svjetlu dobrote, svetosti ili pak inteligencije samih katolika. Umjesto toga, valja ih prikazati u svjetlu siline Božje milosti koja nadilazi ljudsku grešnost, kao i u svjetlu vjernosti i ljubavi Kristove prema njegovoj zaručnici, a to je Crkva.

Tekstovi koji slijede ukazuju na to da je Krist htio utemeljiti određenu Crkvu, a ne tek labavu udrugu vjemika-istomišljenika. Njegova je namje­ra bila utemeljiti Crkvu koja će se uputiti u svijet u jedinstvenu poslanju naučavanja, posvećivanja i upravljanja (što odgovara Kristovu trojaku po­slanju proroka, svećenika i kralja). Razumije se da je Krist lako mogao izabrati niz različitih metoda kako bi po svijetu proširio svoju poruku oproštenja i otkupljenja, no i dalje stoji da je odabrao vrlo određenu metodu: Crkvom se poslužio kao sa svo­jim vlastitim tijelom, opremivši je autoritetom i vodstvom (usp. Evanđelje po Luki 10,16; Evanđelje po Ivanu 16,12) i izrekao obećanje kako će Crkva, koja će se sastojati od dobrih i loših članova (Evan­đelje po Mateju 13,24-30), postojati sve do kraja svi­jeta (usp. Evanđelje po Mateju 28,20).


+ Evanđelje po Mateju 16,18-19: "A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati."

+ Evanđelje po Mateju 18,15-18: "Pogriješi li tvoj brat, idi i pokudi ga nasamo. Ako te posluša, stekao si bra­ta. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvo­jicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu."


U prethodnom odlomku gotovo da možemo osjetiti čuđenje u Kristovu glasu kada je rekao: "Ako pak ni Crkve ne posluša..." (podrazumijevajući time kako ne poslušati Crkvu - njegovu Crkvu - pred­stavlja vrhunac ludosti i budalaštine). Nažalost, tije­kom proteklih 2000 godina mnogi su pošli upravo tim tragičnim putem zanemarivanja autoriteta nau­ka Crkve. Primijetite također i kako Krist Crkvu pri­kazuje kao vrhovni sud, posljednju instancu, mjesto na kojem se donosi konačna odluka o nekom pita­nju. To jasno pokazuje kako je Crkva ustanovljena s autoritetom poučavanja koji nadilazi autoritet poje­dinca. Krist, međutim, nije uredio stvari tako da bi ograničavao ili pak uniformirao pojedinačnog vjer­nika, nego naprotiv da bi ga zaštitio od pogibelji kri­vovjerja, nejedinstva i grijeha. Ustanovivši učiteljstvo Crkve kao "posljednju instancu" za doktrinar­na pitanja i prenoseći na nj vlastiti autoritet propovi­jedanja i poučavanja (usp. Evanđelje po Luki 10,16), vjernike je zaštitio od teoloških i moralnih lutanja do kojih se dolazi kada se primijeni načelo "osobnog tumačenja" Svetoga pisma i Predaje (odnosno kada dođe do odijeljenosti od nauka Crkve).

 

Ostali citati

U citatima za potkrepljivanje ove tvrdnje valja posebno naglasi­ti ovo: u Evanđelju po Mateju 5,13-16 Krist objašnjava kako je svaki pojedini kršćanin pozvan biti "svjetlost svijeta". No, ovo podrazumijeva i značenje kako je ta odlika "vidljivosti" bitno svoj­stvena također identitetu Crkve. Pojedinačni kršća­ni zajedno tvore Crkvu, što znači da je sama Crkva taj grad što leži na gori, vidljiv u svim razdobljima, kako bi ga svi mogli vidjeti i prepoznati.

 

lv 13,20; 14,16-17,26
 Iv 18,18; 20,21-23
Mt 5,13; 10,40
 Dj 9,31; 15,28-29
 1 Kor 12,27-30
 Tit 2,15

Autoritet Crkve

+ Evanđelje po Luki 10, 16: "Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla."

Ostali citati

U Prvoj poslanici Timoteju 3,14-15, iako sveti Pavao ne rabi riječ "Crkva", ona se podra­zumijeva jednako kao i njezin autoritet pouča­vanja, upozoravanja, pa čak prema potrebi i izopćavanja (ekskomuniciranja) krivovjeraca.

U Prvoj poslanici Timoteju 4,11-16 vidimo kako sveti Pavao podsjeća svetog Timoteja, mladog bisku­pa, na učiteljski autoritet koji mu kao biskupu pripa­da. No, taj se autoritet i dužnost naučavanja što ih sveti Pavao spominje Timoteju proteže na učiteljstvo Crkve u cjelini, odnosno, na sve biskupe svijeta koji naučavaju vjeru u zajedništvu s biskupom Rima.

Riječi "dom Božji" prikladno opisuju Crkvu. Sveti se Petar tom slikom služi u Prvoj Petrovoj poslanici 4,17 ohrabrujući posvuda kršćane koji su bili izloženi progonstvu i trpljenjima

2 Sol 3,14-15
Mt 18,15-17 
1 Tim 3,14-15; 4,11-16
Heb 13,7-17
1 Pt 4,17