Podijeli

PapinstvoMeđu katoličkim vjerskim istinama one koje se odnose na papinstvo pod posebno su snažnim napadima nekatolika. Odlomci koji slijede donose biblijske temelje katoličkoga nauka o Petrovu pr­venstvu, činjenicu da je službu papinstva ustano­vio Krist te aluzije na dogmu o nepogrešivosti.

Na­vedene su se vjerske istine u životu Crkve u potpu­nosti razvile tek nakon stoljeća razmatranja i pro­učavanja, preko koncila i onoga što su poduzimali sami pape. Nikada ne smijemo zaboraviti kako - budući da je Krist Crkvu usporedio s "gorušičinim zrnom" koje raste i razvija se iz sićušne sjemenke u veliku biljku nalik na drvo - ne možemo očekivati da bi crkvene vjerske istine (poput papinstva i sve­ga što se grana iz njega) bile u potpunosti razvijene i vidljive u svome današnjem obliku već na strani­cama Novoga zavjeta. U Novome zavjetu, među­tim, pronalazimo biblijski zapis Petrova prvenstva među apostolima i glavne crte koje su potakle vjer­ske istine koje se odnose na papinstvo.

 

Petrovo prvenstvo

Neosporna biblijska činjenica koja jasno uka­zuje na prvenstvo Simuna Petra među dvanaestoricom apostola, kao i njegovu važnost i središnju ulogu u drami Kristova ovozemaljskoga poslanja, jest ta što ga se u Novome zavjetu čak 195 puta spominje po imenu (npr. Šimun, Petar, Kefa itd.). Sljedeći apostol što ga se najčešće spominje jest Ivan, ali samo 29 puta. Poslije Ivana učestalost spominjanja ostalih apostola naglo se smanjuje.

Kada se nabrajaju imena apostola, Petar je uvi­jek na prvome mjestu. Juda Iškariotski, Gospodi­nov izdajica, uvijek se spominje posljednji (usp. Evanđelje po Mateju 10,2-5; Evanđelje po Mar­ku 3,16-19; Evanđelje po Luki 6,14-16 i Djela apo­stolska 1,13). Sveto pismo ponekad jednostavno govori o "Šimunu Petru i ostalim apostolima" ili pak 'Petru i njegovim drugovima" (usp. Evanđe­lje po Luki 9,32; Evanđelje po Marku 16,7; Djela apostolska 2,37), pokazujući tako kako je on imao posebnu ulogu koja je predstavljala cijeli apostol­ski zbor. Sveto pismo Šimuna Petra često prikazu­je kao glasnogovornika cijeloga apostolskog zbora, kao da je on glas Crkve (usp. Evanđelje po Mateju 18,21; Evanđelje po Marku 8,29; Evanđelje po Luki 8,45; Evanđelje po Luki 12,41; Evanđelje po Ivanu 6,68-69).

 

Evanđelje po Mateju 16,13-20: 'Kad Isus dođe u kra­jeve Cezareje Filipove, upita učenike: 'Što govore lju­di, tko je Sin Čovječji?' Oni rekoše: 'Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.' Kaže im: 'A vi, što vi kažete, tko sam ja?' Šimun Petar prihvati i reče: 'Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.' Nato Isus reče njemu: 'Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezanoga nebesima; a što god odri­ješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.' Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist."

 

Evanđelje po Mateju 14,25-33: "O četvrtoj noćnoj straži dode on k njima hodeći po moru. A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: 'Utvara!' I od straha kriknuše. Isus im odmah progo­vori: 'Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!' Petar pri­hvati i reče: 'Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dodem k tebi po vodi!' A on mu reče: 'Dođi!' I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: 'Go­spodine, spasi me!' Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: 'Malovjerni, zašto si posumnjao?' Kad uđo­še u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: 'Uistinu, ti si Sin Božji!'"

 

Ostali citati

Upravo s ribarske lađe Šimuna Petra (usp. Evanđelje po Luki 5,3) Krist propovijeda mnoštvu (što je vrlo važno s obzirom na činjenicu da se od najranijih vremena Katolička Crkva u patristici i vjerskoj umjetnosti spominje i prikazuje kao Petrova “lađa”; u takvim prigodama, Petar - kao i uvijek - ima središnju ulogu u događanjima).

 

U Evanđelju po Marku 16,7 vidimo kako su o anđeli između apostola izdvojili Petra kada su že­nama kazali neka pođu reći "njegovim učenicima i Petru" da je Gospodin uskrsnuo.

U Evanđelju po Luki 24,33-35 vidimo kako se uskrsnuli Krist od svih apostola prvo ukazao Šimunu Petru.

U Djelima apostolskim 1,15-16 Petar predvo­di apostole u odabiru zamjene za Judu.

U Djelima apostolskim 3,1-9 vidimo kako sve­ti Petar mladu kršćansku Crkvu vodi kroz teške tre­nutke koji su uslijedili nakon Kristova uskrsnuća.

 

Mt 18,18

Dj 1,15-16

Iz 22,15-25

Dj 2,14sl.

Lk 5,3

Dj 3,1-9

Mk 16,7

Dj 10

Lk 22,31-32

Dj 11

Iv 21,15-19

Dj 15

Lk 24,33-35

Gal 1,18

Iv 20,6

 

 

Jasno je da je upravo on vođa apostola dok u dru­gom poglavlju Djela apostolskih upućuje prvu pro­povijed mnoštvu nakon Pedesetnice, u trećemu po­glavlju čini prvo čudo nakon Pedesetnice, a u četvr­tome poglavlju, zajedno s Ivanom, poražava Veliko vijeće njihovim vlastitim oružjem optužujući ih na samom mjestu gdje su oni kanili zastrašiti apostole.

U desetome poglavlju Djela apostolskih Šimun Petar prima posebnu objavu od Boga prema kojoj nežidove treba primiti u Crkvu bez obveze poštivanja židovskih propisa uzdržavanja od odre­đene vrste hrane kao i bez potrebe obrezivanja. U jedanaestom poglavlju Djela apostolskih u ime Crkve prima prve nežidovske obraćenike u skladu s tom novom objavom.

U petnaestome poglavlju Djela apostolskih na saboru u Jeruzalemu Petar obznanjuje svoju objavu vezanu uz nežidovske vjernike zahvaljuju­ći kojoj prestaju rasprave i u prostoriji zavlada tiši­na (usp. Djela apostolska 15,6-12). Sveti Jakov, bi­skup Jeruzalema, pojavljuje se u ulozi vođe zajedno s Petrom. Dok Jakov iznosi pastoralni, disciplinarni nauk (usp. Djela apostolska 13 - 21), Petar je onaj koji iznosi obvezujući doktrinarni nauk. Njegovo je prvenstvo priznao i sveti Pavao (koji je u Antiohiji Petra prekorio jer se ustručavao jesti s nežidovima) kada u Poslanici Galaćanima 1,18 opisuje kako je pošao Petra potražiti da bi se uvjerio kako je njegov nauk u skladu s Petrovim.